logo-icon           


      JéBé Partyservice                                                   

 • 3
 • 2
 • 6
 • 5
 • 4
 • 7
 • 9
 • 8
 • 10
 • 12
 • 11
 • 13
 • 14

 

Algemene Voorwaarden JéBé partyservice

1. toepassing voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door JéBé partyservice vof. af te sluiten overeenkomsten, gedane aanbiedingen en offertes,verleende diensten en alle transacties waarbij JéBé partyservice een partij is, tenzij partijenschriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

2. totstandkoming huurovereenkomst
2.1 De afspraak voor verhuur van een zaak of levering van een product komt tot stand op het moment dat partijen de overeenkomst tekenen en gaat in naar gelang het geval:
1. bij afhalen, op het ogenblik dat de wederpartij het geleverde product in ontvangst neemt
2. bij bezorgen, op het ogenblik dat het geleverde product door JéBé partyservice afgeleverd wordt.
2.2 Alle aanbiedingen en offertes zijn, tenzij door JéBé partyservice uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, vrijblijvend. Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer een aanbieding of offerte door de wederpartij wordt ondertekend en schriftelijk bevestigd.
2.3 Voor onjuistheden of afwijkingen met betrekking tot huurtarieven, afbeeldingen en specificaties in door JéBé partyservice uitgebrachte
aanbiedingen, offertes, brochures, folders en advertenties kan JéBé partyservice nimmer aansprakelijk worden gehouden.

3. huurtarieven, huurperiode, waarborgsom
3.1 De huurtarieven, zoals weergeven in de brochures van JéBé partyservice, zijn richtlijnen en binden JéBé partyservice niet. De huurtarieven zijn exclusief onderhoud, brandstof, olie, transport,
laden/lossen, reiniging en verbruiksmaterialen.
3.2 Het verschuldigde huurtarief wordt berekent vanaf het ogenblik dat het gehuurde ter beschikking staat van de wederpartij tot en met het ogenblik dat het gehuurde wordt ingeleverd op de vestiging van
JéBé partyservice c.q. door JéBé partyservice is teruggehaald.
3.4 De huurtarieven voor zaken als omschreven in de brochure ”verhuur” worden berekend per weekend oftewel 3 dagen; dag van ophalen of bezorgen, dag van gebruik en dag na gebruik retour te halen of brengen en lopen door op zon- en feestdagen. Huurtarief voor afwijkende periode opaanvraag.

4. beëindiging huurovereenkomst
4.1 De huurovereenkomst eindigt naar gelang het geval: 1. Bij retourneren, op het ogenblik dat de wederpartij het gehuurde inlevert op de vestiging van JéBé partyservice 2. bij ophalen, op het ogenblik
dat het gehuurde door JéBé partyservice teruggehaald wordt.
4.2 De wederpartij kan nooit eigenaar van het gehuurde worden. Indien de wederpartij zich opzettelijk het gehuurde goed toe-eigent, is er sprake
van verduistering van het gehuurde goed.
4.3 Indien de wederpartij tekort schiet in het nakomen van de overeenkomst, in geval van betalingsachterstand, surseance van betaling, faillissement, onder curatele stelling van de wederpartij, kan JéBé partyservice de huurovereenkomst beëindigen, zonder dat hiervoor
een beslissing van de Rechter nodig is, onverminderd het recht van JéBé partyservice op vergoeding van kosten, nadeel en rente.
4.4 In genoemde gevallen lid 4.2, 4.3 en 5.2 is
JéBé partyservice te alle tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf gerechtigd om het gehuurde bij de wederpartij terug te halen (eigendomsvoorbehoud). De wederpartij machtigt JéBé partyservice bij deze zich toegang te verschaffen. JéBé partyservice is niet aansprakelijk voor enig nadeel welke door de wederpartij of door
derden, in verband met het terughalen van het gehuurde c.q. het beëindigen van de huurovereenkomst wordt geleden.
5. betaling
5.1 Betalingen dienen contant te worden voldaan bij het retourneren of ophalen van het gehuurde. Betaling kan, indien dit is overeengekomen, ook op rekening middels facturering.
5.2 Indien de wederpartij zijn betalingsverplichtingen niet nakomt binnen 14 dagen na factuurdatum kan JéBé partyservice de huurovereenkomst
beëindigen, zonder dat hiervoor een beslissing van de Rechter nodig is, onverminderd het recht van JéBé partyservice op vergoeding van kosten, nadeel en rente.
5.3 De termijn voor bezwaar tegen een factuur verstrijkt
14 dagen na factuurdatum.

6. aansprakelijkheid, overmacht
6.1 JéBé partyservice kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade aan zaken en/of personen, tijdverlies of materiaalverlies, die mocht ontstaan door gebruik van door JéBé partyservice verhuurde zaken. JéBé partyservice staat niet in voor de toepasbaarheid van de door haar verhuurde zaken.
6.2 JéBé partyservice kan nooit aansprakelijk worden gesteld, ook niet na ingebrekestelling, indien zij door overmacht niet, niet juist of te laat de
goederen ter beschikking van de wederpartij stelt.
6.3 Tenzij uit een dwangrechtelijke wettelijke bepaling het tegendeel blijkt en onverminderd het in lid 6.2 bepaalde, is de aansprakelijkheid van JéBé partyservice ingevolge de overeenkomst met de wederpartij uitdrukkelijk beperkt tot de hoogte van een eventuele schadeverzekering dan wel, indien geen verzekeringsuitkering kan worden verkregen, het
overeengekomen huurtarief.

7. schade, verlies
7.1 De schade aan het gehuurde die tijdens de huurperiode is ontstaan dient direct aan JéBé partyservice gemeld te worden. De wederpartij verplicht zich de schade aan de gehuurde zaak ten gevolge van zorgeloos c.q. fout gebruik, alsmede bij verlies, beschadiging, onbruikbaar of waardeloos maken van de gehuurde zaak, dan wel onderdelen en/of toebehoren daarvan aan JéBé partyservice te
vergoeden tegen waarde van de aan te kopen nieuwe zaken ter vervanging van het verlorene/beschadigde, onverminderd de verplichting
van de klant om alle overige schade, waaronder winstderving, kosten en interesten aan JéBé partyservicete vergoeden.
7.2 Voor zoekgeraakte zaken, waarvoor door JéBé partyservice reeds de nieuwwaarde aan de wederpartij is berekend en die later alsnog door de
wederpartij gevonden en teruggebracht worden, dient de wederpartij de verschuldigde huurprijs te betalen. Deze wordt door JéBé partyservice in
mindering gebracht op de aan de wederpartij terug te betalen nieuwwaarde.
7.3 JéBé partyservice is niet aansprakelijk voor schade, die is geleden door de wederpartij en ontstaan in verband met de gehuurde zaak. De
wederpartij, behoudens een consument, zal JéBé partyservice vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade in verband met de gehuurde
zaak.
7.4 De wederpartij wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of hij aan het verlies, diefstal, of onbruikbaar of waardeloos maken van de gehuurde zaak, onderdelen of toebehoren hiervan, schuld heeft. De wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van de gehuurde zaken, gezien de wederpartij een teruggaafplicht
heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval of ingreep van een derde

8. verplichtingen van de wederpartij
8.1 De wederpartij verklaart, teneinde problemen te verkomen, onmiddellijk nadat hij het gehuurde in ontvangst heeft genomen, dit te controleren. Indien er gebreken, manco´s of andere klachten zijn dient de wederpartij direct contact op te nemen met JéBé partyservice.
8.2 De wederpartij verklaart direct telefonisch contact op te nemen met JéBé partyservice wanneer het gehuurde niet naar behoren werkt, gebreken vertoont of defect is geraakt. Het zelf verrichten van reparaties
is niet toegestaan.
8.3 De wederpartij verklaart het gehuurde periodiek te controleren en deze niet verder te gebruiken wanneer deze defect raakt. De wederpartij is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste brandstof, olie of
stroomvoorziening voor de motor.
8.4 De wederpartij verklaart alle risico´s die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde te aanvaarden en de nodige veiligheidsmaatregelen te
treffen.
8.5 De wederpartij verklaart het gehuurde te retourneren in dezelfde staat als de klant het gehuurde bij aanvang van de overeenkomst in ontvangst heeft genomen. De wederpartij dient de zaken gereinigd te
retourneren, zoals hij deze ontvangen heeft, tenzij dit anders is overeengekomen. Kosten met betrekking tot de reiniging komen voor rekening van de wederpartij.
8.6 De wederpartij verklaart JéBé partyservice te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en JéBé partyservice hiervoor te vrijwaren. Onderverhuren en beschikbaarstelling aan derden mag uitsluitend met schriftelijke toestemming van JéBé partyservice.
8.7 De wederpartij verklaart JéBé partyservice onverwijld en direct in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende of onroerende zaken van de wederpartij of van derden of op het onderhavige gehuurde of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van JéBé partyservice dreigen te worden aangetast.


9. transport
9.1 De wederpartij draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door hem zelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De wederpartij is verplicht de gehuurde zaken te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van het gehuurde en de wijze van transport.
9.2 Indien JéBé partyservice en de wederpartij zijn overeengekomen dat de gehuurde zaken door JéBé partyservice bij de wederpartij afgeleverd
worden dient de wederpartij te zorgen dat een gevolmachtigd persoon gedurende de bezorgdag aanwezig is om het gehuurde in ontvangst te nemen. Zo niet dan heeft JéBé partyservice het recht gehuurde zaken mee terug te nemen. De hierdoor ontstane kosten zijn voor rekening van de wederpartij. JéBé partyservice kan echter ook de goederen afleveren maar bij verschil van mening of de afgifte volgens overeengekomen aantal en staat heeft plaatsgevonden rust de bewijsplicht uitdrukkelijk bij de wederpartij.
9.3 JéBé partyservice bezorgt de gehuurde zaken uitsluitend op de begane grond en de locatie dient, in overeenstemming met de aard van de gehuurde zaken, goed bereikbaar te zijn met auto/vrachtwagen en geschikt voor het laden, lossen, opbouwen, plaatsen en afbreken van het gehuurde. Eventuele extra transportkosten zijn voor rekening van de
wederpartij.
9.4 Indien JéBé partyservice en de wederpartij zijn overeengekomen dat de gehuurde zaken door JéBé partyservice bij de wederpartij worden
opgehaald dient de wederpartij ervoor te zorgen dat deze tenminste 24 uren van tevoren (weekend en feestdagen niet meegerekend) aan JéBé partyservice heeft meegedeeld dat gehuurde zaken opgehaald kunnen worden. De wederpartij blijft verantwoordelijk voor het gehuurde totdat dit door JéBé partyservice opgehaald wordt. De wederpartij dient er voor te zorgen dat gehuurde zaken gesorteerd, gereinigd, geordend en gestapeld op de begane grond gereed staan. Eventuele extra
transportkosten zijn voor rekening van de wederpartij. De wederpartij dient te zorgen dat een gevolmachtigd persoon gedurende de ophaaldag aanwezig is voor de teruggave. Zo niet dan heeft JéBé partyservice
het recht de gehuurde zaken toch terug te nemen maar bij verschil van mening of de teruggegeven zaken volgens overeengekomen aantal en staat heeft plaatsgevonden rust de bewijsplicht uitdrukkelijk bij de
wederpartij.

10 Bij feesten in tenten en/of met complete inrichtingen met materialen van JéBé partyservice
10.1-Het terrein moet goed bereikbaar zijn voor een kleine vrachtwagen met aanhanger. De vrachtwagen moet binnen 20 meter van de te bouwen oppervlakte kunnen komen. Bij grotere loopafstanden kan een meerprijs berekend worden
10.2 In een tent geleverd via JéBé partyservice en of ruimte waarin huurmaterialen van JéBé partyservice mogen nooit versieringen van confetti, crêpepapier of anderszins materialen welke kleur af kunnen geven gebruikt worden. Alle schade onder andere door kleurstoffen in deze versieringen is voor rekening van afnemer
11 Annuleringen:
Bij annuleringen binnen 8 dagen berekenen wij u 25 % van het overeengekomen of begrote bedrag.
Bij annuleringen binnen 48 uur berekenen wij u 50% van het overeengekomen of begrote bedrag.
Bij annuleringen binnen 24 uur berekenen wij 100% van het overeengekomen of begrote bedrag


12. voorwaarden
Deze verhuurvoorwaarden zijn kosteloos telefonisch of per e-mail op te vragen, verkrijgbaar bij de vestiging van JéBé partyservice, te lezen op de internetsite van JéBé partyservice en worden meegeleverd bij iedere huurovereenkomst en eerste offerte.

Alle genoemde prijzen zijn INCLUSIEF 21% BTW Bij complete feesten korting op verhuur !
Let op bij prijsvergelijkingen! Andere aanbieders bieden vaak prijzen exclusief 21% BTW aan.

 


 
 

 

 

 
 

Premium templates by www.bigtheme.net free download.

Online bookmaker Romenia bet365

София Dyrven Material

София Дъски цена